Maligayang Pagdating sa Covered California

Ang Covered California ay isang lugar kung saan maaari mong paghambingin at bumili ng pribadong health insurance plan, at makakuha ng pinansyal na tulong para bayaran ang health coverage kung kwalipikado ka. Matutulungan ka naming maintindihan ang iyong mga opsyon at magpatala sa health plan na pinakamahusay na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan. Kung gusto mo ng tulong sa pagpapatala, nag-aalok ang Covered California ng libre, kumpedensyal na tulong malapit sa iyo.

Additional Information Available in English:

Español

Get Important News and Updates


Sign up for email updates to get deadline reminders and other important information.