Maaari kang kumuha ng libre, personal na tulong sa iyong lugar o tawagan kami sa 800-983-8816 (Tagalog)

Tinutulungan ng mga Certified Enrollment Counselor ang mga indibiduwal at pamilya na mag-apply at pumili ng insurance.

Tinutulungan ng mga Certified Insurance Agent ang mga indibiduwal at employer at empleyado ng maliit na kumpanya na pumili ng mga insurance plan.

Sa mga Human Services Agency, ipapaliwanag ng mga county eligibility workers sa iyo ang tungkol sa iyong mga opsyon sa health coverage, tutulungan kang mag-apply at tutukuyin kung karapat-dapat ka sa tulong sa pagbabayad ng lahat o bahagi ng gastos. Maaari rin nilang matukoy kung karapat-dapat ka sa nutrition benefits at cash assistance.

Español

Get Important News and Updates


Sign up for email updates to get deadline reminders and other important information.