Quý vị có thể được giúp đỡ miễn phí, tại địa phương của mình Hoặc gọi chúng tôi tại số 800-652-9528 (Tiếng Việt)

Các Chuyên Gia Ghi Danh Được Chứng Nhận giúp cho các cá nhân và gia đình làm đơn bảo hiểm.

Các Đại Lý Bảo Hiểm Được Chứng Nhận giúp cho quý vị hoặc các cơ sở tiểu thương và các nhân viên chọn lựa các chương trình bảo hiểm.

Các nhân viên tại các Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sự trong Quận có thể cho quý vị biết về những lựa chọn bảo hiểm y tế, giúp quý vị làm đơn và xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị để xin giúp đỡ tài chánh trả cho tất cả hoặc một phần chi phí. Họ cũng có thể xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị để được nhận quyền lợi về dinh dưỡng và trợ giúp về tiền mặt.

Español

Get Important News and Updates


Sign up for email updates to get deadline reminders and other important information.