Hands holding a shield with a heart, signifying protection and care

Từ Medi-Cal qua Covered California

Chúng tôi giúp bạn giữ sự bảo vệ.
Một số người sẽ bị mất bảo hiểm Medi-Cal khi Tình Trạng COVID-19 Khẩn Cấp cho sức khỏe cộng đồng chấm dứt nhưng Covered California sẵn sàng giúp bạn giữ sự bảo vệ!
Cập nhật thông tin của mình với Medi-Cal – bạn sẽ nhận thư thông báo nếu bạn còn hợp điều kiện tham gia hay không.
Cập nhật ngay bây giờ

Có phải bạn đã nhận thư thông báo Medi-Cal của mình sắp chấm dứt?

Covered California đã chọn các chương trình bảo hiểm sức khỏe mới cho những người không còn đủ điều kiện tham gia Medi-Cal. Bạn cần hoàn thành ghi danh để bắt đầu chương trình của mình.
Tiếp tục (bằng tiếng Anh) Tìm Hỗ Trợ
(bằng tiếng Việt)

Không còn đủ điều kiện tham gia Medi-Cal?

Hãy chuyển qua một chương trình Covered California

Clipboard with checkmark
Tự động tham gia

Giữ, thay đổi hoặc hủy chương trình mới của mình trong vòng 30 ngày.

Wallet with money showing
Nhiều chương trình với giá hợp lý

Chín trong 10 thành viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Arrow reaching a ceiling
Không có bất ngờ

Mỗi chương trình đều có giới hạn chi phí xuất túi.

Hand holding a coin
Được thêm nhiều tiết kiệm

Khấu trừ không áp dụng cho đa số dịch vụ.

Medi-Cal và Covered California

Đối Tác cho Sức Khỏe

Covered California và Medi-Cal hợp tác với nhau để đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng chuyển sang chương trình sức khỏe mới của mình. Với Covered California, bạn có thể nhận sự hỗ trợ chuyên môn miễn phí từ những chuyên viên ghi danh có chứng chỉ.

Stay in touch With Covered California

Sign up for email updates to get deadline reminders and other important information.
keyboard_arrow_up
TOP